successie advies - successie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

successie advies

activiteiten

Successie advies : wat kan je ondernemen om de successierechten (de erfbelasting) te beperken ...
Vanaf 1 januari 2015 spreekt de wetgever in Vlaanderen over de erfbelasting. Dit is dus een synoniem voor wat men tot dusver successierechten noemde.

Indien geen preventieve maatregelen werden getroffen voor de overdracht van het vermogen bij overlijden, kan u als erfgenaam onaangenaam verrast worden wanneer de fiscus de verschuldigde erfbelasting vordert.
Wanneer men gepast geadviseerd werd, werden er vóór het overlijden een aantal maatregelen getroffen die als gevolg hebben dat het vermogen toch bij de erfgenamen terecht komt, maar met een grote besparing op de erfbelasting.
Het spreekt hierbij vanzelf dat de bescherming van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of partner niet uit het oog wordt verloren.De gevolgde stappen bij het  successie-advies :
In een oriënterend gesprek worden zoveel mogelijk gegevens verzameld over de samenstelling van het vermogen.
Hierbij kan u de lijst raadplegen op deze pagina.
Er wordt met aandacht geluisterd naar de wensen en gevoeligheden die leven bij de klant.
Nadien gebeurt de studie van deze specifieke situatie in detail.  
Er wordt een rapport opgesteld met volgende elementen:

 • de situatieschets

 • de verschillende mogelijke oplossingen met de eraan gekoppelde gevolgen op juridisch en fiscaal vlak

 • de berekeningen worden gemaakt van de erfbelasting, schenkbelasting (voorheen genoemd schenkingsrechten), registratierechten, kosten accountant, notarieel ereloon, aktekosten...

    m.a.w. het totale kostenplaatje wordt berekend voor elk van de mogelijke constructies

 • er is met andere woorden een berekening van de mogelijke netto-winst in vergelijking met de bestaande situatie

Dit rapport heeft als voordeel dat de klant na de uitgebreide bespreking de voor- en nadelen van de mogelijke constructies kan afwegen aan de hand van een individueel naslagwerk.
De klant verbindt zich tot niets. De klant beslist vrij.
Het rapport is opgesteld in een verstaanbare "mensentaal". Verwijzing naar wetgeving is onvermijdelijk, maar eventueel vakjargon wordt "vertaald"

Voorbeelden van preventieve maatregelen:

Analyse van het huwelijkscontract:

 • wij informeren u omtrent de juridische en fiscale gevolgen van uw huwelijkscontract.

 • wij toetsen of de bepalingen in het huwelijkscontract nog voldoen aan uw huidige wensen.

 • het wijzigen van een huwelijkscontract kan op zich reeds voor aanzienlijke fiscale besparingen zorgen.

 • wij informeren u omtrent de verschillende mogelijkheden en houden rekening met de huidige fiscale maatregelen.


Aandacht voor de bepalingen in uw testament:

 • is een testament in uw situatie nuttig en aangewezen?

 • werd uw testament op een fiscaal-vriendelijke wijze opgesteld?


Voor- en nadelen van het oprichten van vennootschappen (de burgerlijke vennootschap, de commanditaire vennootschap...), stichtingen, maatschappen:
zijn dergelijke constructies in uw situatie aangewezen?
Welke mogelijkheden en beperkingen biedt de beleggingsverzekering?


Preventief schenken van onroerend goed


Let wel: schenken van onroerend goed brengt notariskosten en schenk
belasting met zich mee. Het komt er dus op aan om een vergelijking te maken tussen de verschuldigde erfbelasting ingeval er niets wordt ondernomen, en de schenkbelasting met bijbehorende notariskosten, ingeval er preventief wordt geschonken.
Ingeval er sprake is van meerdere onroerende goederen kan het fiscaal interessant te zijn, om bij verschillende schenkingen aan eenzelfde persoon,
telkens een wachtperiode van 3 jaar te respecteren, zodat de schenkbelasting steeds vanaf de laagste schijf kunnen toegepast worden.

Schenken van gelden en beleggingen kan via handgift of bankgift zonder
erfbelasting en zonder schenkbelasting te betalen, op voorwaarde dat de schenker nog 3 jaar in leven blijft.

Met ingang van 01/01/2004
werd een verlaging van de schenkbelasting voorzien inzake roerende goederen. U kan dus kiezen om 'gratis' de roerende goederen over te dragen via bankgift waarbij u de begeleidende documenten met kopie van bankuittreksel niet laat registeren of aan een verlaagde schenkbelasting (3% rechte lijn; 7% andere gevallen) waarbij U de begeleidende documenten met kopie van bankuittreksel wel laat registeren

Waar zit het verschi
l?
Als u kiest voor een gratis bankgift, en er doet zich een overlijden voor binnen de 3 jaar, dan zal de waarde van de bankgift volledig belast worden met erfbelasting.
Als u heeft gekozen voor de verlaagde schenkbelasting  en er doet zich een overlijden voor binnen de 3 jaar, dan zal deze waarde niet meer belast worden via de erfbelasting. Er is ook geen progressievoorbehoud voor de toepassing van de tarieven van de erfbelasting, wat de overige goederen van de nalatenschap betreft.

Schenken van een familiaal bedrijf kan met ingang van 01/01/2012 gratis,
wanneer er voldaan werd aan een aantal voorwaarden.


Nuttig om weten inzake schenkingen:
Men kan bij een schenking (zowel bij schenkingen van roerende goederen als bij schenking van onroerende goederen) een beding van conventionele terugkeer voorzien.
Stel dat de kinderen vóór de ouders komen te overlijden, komt het geschonkene terug naar de ouders, zonder dat zij hiervoor zelf
erfbelasting dienen te betalen.

Men kan aan bepaalde schenkingen een
'last' koppelen, bijv.

 • de last om het geschonkene niet in te brengen in de huwelijksgemeenschap

 • de last om aan de ouders een jaarlijkse uitkering te geven

 • de eis om als schenker het vruchtgebruik te behouden

voorbeelden

waar ligt de grens tussen een toegestane preventieve maatregel en fiscale fraude?

praktische gidsTerug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu