bemiddeling - successie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

bemiddeling

activiteiten

  
Wat kan U doen ingeval van conflicten ?  
  
Om een probleem op te lossen zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kan naar de rechtbank stappen en een rechter laten 'oordelen' over uw situatie.

Een rechter zal beslissen.
U kan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een advocaat.
Eventueel  voldoet de uitspraak aan uw verwachtingen. Maar eventueel ook niet ...

eerste zekerheid:      iemand anders 'oordeelt' en 'beslist'.  
tweede zekerheid:    de procedure voor de rechtbank zal enige tijd in beslag nemen.
derde zekerheid:       u  wordt geconfronteerd met advocaatskosten en procedurekosten.

Vaak geeft een uitspraak van de rechtbank frustraties bij één of meer partijen.
Men blijft steken bij overwegingen over 'gelijk' of 'ongelijk' ...

Vaak willen partijen binnen de termijn van de fiscale aangifte nalatenschap het conflict besproken en/of opgelost zien.
Laattijdig indienen van een aangifte nalatenschap geeft immers aanleiding tot fiscale boetes ...
Men kan zich tevens de vraag stellen of het voeren van een procedure via de rechtbank een 'goed gevoel' zal geven,  ook na verloop van tijd ... zelfs indien men in het gelijk gesteld werd.
Bij deze conflicten mag het belang van de familierelaties niet onderschat worden.

  • U kan ook beroep doen op een bemiddelaar, om tot een oplossing te komen waar beide partijen zich goed bij voelen, omdat er rekening gehouden werd met de belangen van elke partij.

Misschien lijkt dit op het eerste gezicht niet haalbaar, maar achter verschillende standpunten lijken soms meer gemeenschappelijke bekommernissen te zitten dan men zou vermoeden ...

Wanneer werkt bemiddeling?

Bemiddeling kan er pas komen wanneer de betrokken partijen samen voor bemiddeling kiezen.
Inderdaad het is voldoende dat één partij de gerechtelijke weg kiest, opdat bemiddeling zou uitgesloten zijn.
Anderzijds blijkt uit de keuze voor bemiddeling dat er een gezamenlijke wens tot minnelijke schikking is en ook nog een minimum geloof in de kans tot slagen in die onderneming.

Welke eigenschappen mag men verwachten van een goede bemiddelaar?

De bemiddelaar is onpartijdig.
De bemiddelaar is per definitie vooraf niet bekend met één of meer betrokken partijen.
Het is niet verboden aan één partij om een informatiecontact met een bemiddelaar te hebben over de inhoud of werkwijze van een bemiddelingsopdracht, maar concrete besprekingen van de conflictsituatie gebeuren alleen in aanwezigheid van alle partijen.
De bemiddelaar is deskundig.
Dit houdt in: een grondige kennis van de techniek van het bemiddelen.
                  een grondige kennis van de materie waarover bemiddeld wordt.
                  een grondige kennis van algemeen juridische aard.

Hoe gebeurt  een bemiddeling concreet?

  • De bemiddelaar engageert zich om voor alle betrokken partijen  goed te werken: alle partijen hebben evenveel inspraak en rechten.

  • Alle partijen hebben recht op grondige informatie. Deze informatie kan door de bemiddelaar zelf of door derden worden gegeven.  

  • De standpunten worden evenwaardig naast mekaar gezet, dit gebeurt in het kort en zonder argumentatie.

Het risico bestaat immers  dat partijen tengevolge van het argumenteren niet meer kunnen afwijken van hun standpunt, zonder gezichtsverlies te lijden.

Elke partij denkt immers het juiste antwoord te kennen, hun standpunt, hun positie is de enige juiste ...
Vaak denkt men dat het verkleinen van de afstand tussen twee standpunten de enige mogelijkheid is om tot een overeenkomst te komen.  
Het is minstens even nuttig en interessant om achter de 'strijdige' standpunten niet alleen de conflicterende belangen, maar vooral de gemeenschappelijke belangen te zoeken.

Krachtige belangen hebben vaak te maken met de elementaire menselijke behoeften, zoals geborgenheid, erkenning, invloed op het eigen leven, financieel welzijn.
In veel onderhandelingen blijkt op het eerste gezicht  dat 'geld' het enige belangrijke is.
Toch kan er veel meer in het spel zijn en mogen de elementaire menselijke behoeften zeker niet over het hoofd worden gezien.
Cliënten dienen gestimuleerd te worden in het meedelen van hun belangen: partijen kennen vaak mekaars belangen niet.
Soms richt men zich ook teveel op het verleden en te weinig op de toekomst ...

  • Partijen worden vervolgens geholpen om mekaars standpunt te begrijpen.


  • Partijen nemen zelf  beslissingen.


Hierbij speelt het brainstormen een belangrijke rol.

Brainstormen:
De daad van het bedenken van mogelijke oplossingen, wordt gescheiden van de daad van het beoordelen ervan.  Het bedenken wordt gescheiden van het beslissen.
Het creatief denken wordt gescheiden van het kritisch denken.
Reden: 'oordelen' kan een belemmering zijn voor de 'verbeelding' ...

Dus zoveel mogelijk nieuwe ideeën  om het probleem op te lossen  worden op tafel gegooid.
De bemiddelaar noteert.
Het bekritiseren, het beoordelen van deze ideeën gebeurt pas in een latere fase: veel belovende ideeën worden dan aangestipt.
Eventueel worden verbeteringen aan deze veelbelovende ideeën bedacht.
Er wordt opnieuw gewerkt met bevraging (ook hypothetische vragen).

Pas later wordt er beslist.
Een beslissing waarbij de belangen van elke partij worden gediend, zowel de huidige als de toekomstige, geeft kans op tevredenheid.

  • Indien er via de bemiddeling geen oplossing wordt bereikt, kunnen partijen nog steeds  naar de rechtbank stappen.  

Door de bemiddelaar wordt nooit informatie doorgegeven aan derden: de besprekingen  zijn strikt vertrouwelijk.


Anne Uytersprot als erkende bemiddelaar

U vindt Anne Uytersprot op de lijst van de door het ministerie van justitie erkende bemiddelaars.

(in het arrondissement Dendermonde)Wat mag u van mij niet verwachten:

- dat ik partij zou kiezen
- dat ik mee onderhandel over de inhoud en mee zou beslissen: partijen beslissen zelf.
- dat ik op zoek ga naar  'wie heeft gelijk',  of 'wat is de waarheid'.Dit is in het kader van bemiddeling niet relevant.
  Iedereen ontwikkelt zijn eigen waarheid, iedereen meent een eigen waarheid te hebben.
  Eenzelfde persoon kan verschillende verhalen vertellen ten aanzien van verschillende partijen.
  Er bestaat dus niet één waarheid, één gelijk.  
  Er bestaan verschillende waarheden naast mekaar ...

Meningen zijn 'constructies' van personen.
Meningen zijn slechts ordeningen van beperkte informatie.

Vechten om het gelijk heeft geen zin: iedereen meent gelijk te hebben.
Een bemiddelaar dient zich dus echt niet bezig te houden met het zoeken naar "de waarheid".
Deze is niet relevant.


Als bemiddelaar tussen de partijen verwacht ik zelf:
- dat er concrete afspraken worden gemaakt omtrent de wijze waarop partijen met  mekaar praten.
- dat er in eerste instantie niet onderling wordt gediscussieerd: alles wordt aan de bemiddelaar gezegd.
- de impliciete toestemming te krijgen om het gesprek steeds 'to the point' te houden.    
Deze manier van onderhandelen is niet gemakkelijk, onderschat dit niet.
Als bemiddelaar kan ik dan ook tussenbeide komen of onderbreken indien er bijvoorbeeld te kwetsend of te destructief met mekaar wordt omgegaan, of indien bepaalde aspecten aan bod komen, die in het kader van de  bemiddeling niet relevant zijn.
( Wat daarom niet betekent dat ze onbelangrijk zijn of veel  emotie kunnen teweegbrengen.)   

Pseudo-conflicten dienen te worden vermeden.
Emoties dienen te worden begrepen.  Relationele conflicten moeten een niet storende plaats kunnen krijgen.
De bemiddelaar blijft vooral gefocust op een inhoudelijke overeenkomst.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu